پایگاه دانش سامانه نورون | کادر آموزشی مدرسه

کادر آموزشی مدرسه

راهنمای ماژول نقش معلم و مشاور و معلم راهنما

چگونه در آزمون های آنلاین مدرسه شرکت کنیم ؟ کارنامه آزمون در کدام بخش قابل مشاهده است؟

جهت شرکت در آزمون های آنلاین مدرسه می بایست ....

چگونه کلاس های خود را در قالب ویدیو زنده به اجرا در آوریم؟

جهت ایجاد پخش زنده کلاس ها در فضای نورون ...

چگونه به دانش آموزان اجازه دسترسی به میکرفون یا دوربین داده شود؟

جهت فعالسازی میکروفون یا دوربین دانش آموزان در پخش زنده ...

چگونه می توان آزمون(تستی_تشریحی)آنلاین طراحی و برگزار کرد؟

جهت برگزاری آزمون(تستی_تشریحی)آنلاین در فضای نورون ...

چگونه میتوان کارنامه ارزیابی آموزشی برای دانش آموزان صادر کرد؟

جهت ثبت کارنامه ارزیابی آموزشی کافی است...

تقویم معلم

تقویم معلم

ایجاد استریم جدید

ساخت استریم جدید

کارنامه دانش آموزان

راهنمای ماژول های پنل کاربری

برنامه ریزی امتحانات

راهنمای ماژول های پنل کاربری

تکالیف یک کلاس

راهنمای ماژول های پنل کاربری

پرونده دانش آموز

راهنمای ماژول های پنل کاربری

مقایسه معدل کلاس

راهنمای ماژول پنل های کاربری

عملکرد امتحانات یک درس

راهنمای ماژول های پنل کاربری

تنظیم زمان بندی مطالعه

راهنمای ماژول های پنل کاربری

ارزیابی آموزشی

راهنمای ماژول های پنل کاربری

پاسخ خود را دریافت نکردید؟

از همکاران ما سوال کنید