تغییرات 1401/07/06😊

  • اضافه شدن مقطع عمومی به ساختار درختی برای تعریف کلاس های غیر مدرسه‌ای در سامانه
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات