تغییرات 1400/09/28🙃

  • بروزرسانی بانک سوال آزمون یار
  • اضافه شدن مبناهای جدید برای ثبت نمرات در سامانه
  • تغییر تصویر پس زمینه صفحه لاگین 
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات