تغییرات 1400/09/25😎

  • اضافه شدن بازارچه برای عرضه کد تخفیف شرکت های مختلف به کاربران
  • قرار گرفتن کارنامه عملکرد ماهیانه آذر ماه در سامانه
  • اضافه شدن گزارشات آزمون های جامع (چند درس) در بخش آزمون ها
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات