تغییرات 1400/08/21🤓

  • اضافه شدن گزارش "مطالبات وصول شده به تفکیک نوع پرداخت" در بخش داشبورد مالی با دسترسی مدیر مدرسه و مدیرمحلی سامانه
  • ایجاد برخی بهبودها و اصلاحات