تغییرات 1400/07/27🙃

  • فعالسازی تایید هویت مضاعف از طریق پیامک برای دسترسی مدیران محلی مدارس به سامانه
  • بهبود فرمت برای چاپ آزمون های طراحی شده با آزمون یار