تغییرات 1400/06/23🤓

  • اضافه شدن بخش خانه به منوی سامانه برای دسترسی بهتر به امکانات پرکاربرد
  • تبدیل واحد پول سامانه در بخش های مدیریت مالی، شهریه مدرسه و شارژ کیف پول از تومان به ریال در راستای یکسان شدن واحد پول در سراسر سامانه
  • ایجاد پیام هشدار برای انجام تنظیمات سامانه توسط مدارس در راستای تکمیل اطلاعات و استفاده کامل از امکانات سامانه (برای مدارسی که برخی از اطلاعات لازم را تکمیل نکرده اند)
  • ایجاد امکانات جدید در بخش تعریف و تخصیص شهریه