تغییرات 1400/06/10😊

  • امکان اصلاح پاسخنامه‌ی آزمون توسط معلم پس از برگزاری آزمون و محاسبه‌ی خودکار درصد عملکرد دانش آموزان طبق پاسخنامه جدید