تغییرات 1400/05/27✍

  • امکان طراحی تکلیف برای چند بخش مختلف از یک درس (به صورت انتخاب چند فصل و زیرفصل متناسب با نیاز) با استفاده از بانک سوال آزمون یار
  • تغییر صفحه لاگین سامانه به تم عاشورا - صلی الله علیک یا اباعبدالله