تغییرات 1400/05/15👌

  • اضافه شدن داشبورد موارد انضباطی برای مشاهده گزارش های انضباطی (امکان مشاهده با دسترسی مدیریت و کادر مدرسه)
  • اضافه شدن امکان حذف مطالعه خارج از برنامه ثبت شده توسط دانش آموز (با دسترسی دانش آموز)