تغییرات 1400/04/24😉

  • امکان انتخاب نقش در تعریف تابلو اعلانات برای نمایش تابلو اعلانات به نقش های موردنظر
  • امکان ثبت تاریخ انتشار و تاریخ انقضاء در تعریف تابلو اعلانات در راستای نمایش تابلو اعلانات در بازه‌ی موردنظر
  • امکان مشاهده ی کتاب های درسی با دسترسی دانش آموزان از طریق منو اصلی
  • امکان جستجو بین امکانات سامانه (از بالای منو اصلی)