تغییرات 1400/03/20😊

  • امکان تعیین شهریه مدارس در بخش مدیریت مالی
  • امکان مشاهده‌ی پرونده مالی دانش آموزان توسط مدیریت مدرسه
  • امکان پرداخت آنلاین شهریه در سامانه توسط دانش آموزان و والدین