تغییرات 1400/02/27👍

  • ایجاد دسترسی برای مدیر مدرسه به بخش مدیریت کاربران
  • بهبود فضای کاربری در بخش تکمیل پروفایل مدرسه با دسترسی مدیر مدرسه و مدیر محلی سامانه