تغییرات 1400/02/03😉

  • تغییر مدل نمایش تابلو اعلانات به مدل اسلایدر
  • رفع برخی ایرادات جزیٔی