تغییرات 1399/12/30🤓

  • تغییر لوگوی "نورون" به لوگوی نوروزی
  • امکان برگزاری نظرسنجی توسط مدارس
  • نمایش تعداد پیام جدید دریافت شده بر روی قسمت پیام‌ها برای مطلع شدن کاربران از دریافت پیام جدید
  • اضافه شدن گزارش های مربوط به تکالیف در پرونده دانش آموز با دسترسی کادر مدرسه
  • نمایش نام دانش آموز در صفحه تصحیح آزمون تشریحی
  • رفع برخی ایرادات جزیٔی