تغییرات 1399/12/06🤓

  • ایجاد بهبود در بخش پنل پیامکی
  • ایجاد دسترسی به پنل پیامکی برای معاون آموزشی، معاون انضباطی، معاون آموزشی- انضباطی، معاون پرورشی، معلم راهنما و مشاور
  • رفع برخی ایرادات جزیٔی و بهبود زیرساختی سامانه