تغییرات 1399/11/27🤓

  • اضافه شدن گزارش ماهانه کلاس های آنلاین در بخش گزارش‌ها (با دسترسی مدیر مدرسه و مدیر محلی سامانه قابل مشاهده است)
  • رفع ایرادات جزیٔی در بخش تابلو اعلانات
  • رفع مشکل لایک نظرات در بخش توسعه براساس نظرات