تغییرات 1399/10/30🤓

  • امکان انتخاب محاسبه یا عدم محاسبه‌ی نمره منفی در آزمون های تستی توسط معلم
  • افزایش امکانات نمایشگر تصاویر ارسالی دانش آموزان در بخش تکالیف در راستای تسهیل مشاهده‌ی معلم