تغییرات 1399/10/25😊

  • اضافه شدن بخش "فعالیت ها" به سامانه در راستای اطلاع رسانی تمامی فعالیت های مربوط به کاربر از جمله برگزاری کلاس های آنلاین، ایجاد آزمون، ثبت نمره، مشاهده تکالیف توسط معلم، دریافت پیام و سایر امور مرتبط با کاربر
  • رفع مشکل تغییر عکس پروفایل