تغییرات 1399/10/16😉

  • امکان ثبت توضیح هنگام ارسال تکلیف توسط دانش آموزان
  • امکان قرار دادن فایل پاسخنامه برای آزمون های تستی جهت مشاهده دانش آموزان پس از پایان زمان آزمون