تغییرات 1399/10/09✌

  • تسهیل مشاهده‌ی فایل های ارسالی دانش آموزان برای معلم در بخش آزمون تشریحی
  • امکان مشاهده‌ی فایل سوال و فایل پاسخ آزمون در لیست آزمون های طراحی شده