تغییرات 1399/08/30🤓

  • اضافه شدن امکان برگزاری آزمون تشریحی در بخش آزمون
  • امکان ارسال نمرات دانش آموزان در قالب پیامک در هنگام ثبت در بخش ارزیابی آموزشی
  • قرار گرفتن کارنامه میان ترم اول در سامانه
  • امکان مشاهده تکالیف دانش آموزان در قسمت پرونده دانش آموز
  • امکان مشاهده نمودارهای عملکرد دانش آموزان در قسمت پرونده دانش آموز
  • رفع برخی ایرادات جزیٔی