تغییرات 1399/08/16🤓

  • امکان مشاهده تمامی نقش های کاربران در بخش مدیریت کاربران با دسترسی مدیرمحلی
  • امکان مشاهده تمامی نمرات ثبت شده برای کلاس در بخش ارزیابی آموزشی
  • امکان حذف و ویرایش نمرات ثبت شده در بخش ارزیابی تحصیلی
  • رفع ایرادات جزیٔی در بخش کارنامه
  • بهبود برخی موارد در راستای پایداری سیستم