تغییرات 1399/07/03✍

  • اضافه شدن تم حالت شب به سامانه
  • مشخص شدن وضعیت تکالیف دانش آموز با رنگ های مختلف
  • امکان قرار دادن زمان شروع در هنگام تخصیص تکالیف
  • اصلاح نمایش لیست دانش آموزان در قسمت پیش ثبت نام
  • اضافه شدن تاریخ قمری و میلادی به تقویم