تغییرات 1399/05/24😎

  • نمایش به لحظه قطعی ارتباط با اینترنت
  • رفع مشکل نمایش مجوز eNamad
  • رفع مشکلات جزیٔی با برخی گوشی های شیایٔومی