اطلاعات کلی

اطلاعات کلی اولین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما اطلاعات تماس مدرسه راه های ارتباطی با مدرسه و اطلاعات پستی مدرسه را ثبت می نمایید.

علاوه بر این دامنه سایت مدرسه در این ماژول تعریف می شود.

مراحل ثبت اطلاعات کلی به شرح زیر می باشد:

گام اول: از نوار منوی سمت راست مجموعه سایت مدرسه ماژول اطلاعات کلی را انتخاب نمایید.

گام دوم: دامنه مدرسه را درج نمایید.

توجه داشته باشید دامنه مدرسه همان آدرس سایت مدرسه می باشد.

گام سوم:با توجه به اطلاعات مدرسه، اطلاعات داخل ماژول را تکمیل نمایید.

گام چهارم: بر روی ذخیره کلیک نمایید.