تماس با ما

تماس با ما هشتمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما تمامی پیام هایی که برای مدرسه از طریق سایت ارسال شده را مشاهده نمایید .

اطلاعات تماس مخاطبان ایمیل یا شماره تماس می باشد که با توجه به داده مخاطب می توانید با آن ها در ارتباط باشید.

همچنین می توانید از ستون عملیات پیام های اشتباه، اضافی و نامرتبط را حذف نمایید.