گالری

گالری هفتمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما تصاویر انتخابی مدرسه را بارگذاری می نمایید.

مراحل بارگذاری تصویر در گالری:

گام اول: از نوار منوی سمت راست مجموعه سایت مدرسه ماژول گالری را انتخاب نمایید.

گام دوم: برای افزودن گالری جدید کلیک نمایید.

گام سوم: عنوان و توضیح مربوط به عکس را درج نمایید.

گام چهارم:یک عکس به عنوان جلد در کادر جلد جدید بارگذاری نمایید.

گام پنجم: تصاویر مربوطه را در کادر پایین بارگذاری نموده و بر روی ثبت اطلاعات کلیک نمایید.

توجه داشته باشید امکان مشاهده، حذف و ویرایش در ستون عملیات بعد از ثبت گالری  برای شما وجود دارد.