امکانات ما

امکانات ما ششمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

در این ماژول شما تمامی امکانات تفریحی، آموزشی، ورزشی و ... مدرسه را ثبت می نمایید.

مراحل ثبت امکانات ما:

گام اول: از نوار منوی سمت راست مجموعه سایتمدرسه، ماژول امکانات مارا انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی افزودن امکانات کلیک نمایید.

گام سوم: عنوان و متن امکانات را نوشته و تصویر مربوطه را بارگذاری نمایید سپس بر روی ذخیره کلیک نمایید.

امکان تازه تعریف شده درون جدول قرار می گیرد.

گام چهارم:جهت انتشار مورد را انتخاب نموده و بر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

توجه داشته باشید در تمامی موارد مجموعه سایت مدرسه موارد منتشر شده به رنگ سبز و منتشر نشده به رنگ قرمز می باشد.