درباره ما

درباره ما چهارمین ماژول از مجموعه سایت مدرسه می باشد.

این ماژول مربوط به معرفی مدرسه و اهداف آن می باشد.

مراحل ثبت درباره ما به شرح زیر می باشد:

گام اول: از نوار منو مجموعه سایت مدرسه ماژول درباره ما را انتخاب نمایید.

گام دوم: برای مدرسه متن معرفی نامه را درج نمایید سپس بر روی ثبت اطلاعات کلیک نمایید.

توجه داشته باشید جز متن معرفی نامه بقیه موارد اختیاری می باشد.