نحوه ایجاد دسترسی اولیا 

پرداخت شهریه توسط دانش آموز از طریق ماژول شهریه صورت می گیرد.

این ماژول در دسترس نقش ولی در سامانه نورون می باشد.

برای پرداخت شهریه دانش آموز، مدرسه می بایست برای والدین دسترسی ایجاد نمایند.

امکان ایجاد دسترسی برای ولی و هر نقش دیگر با مدیر محلی مدرسه می باشد.

در سامانه نورون ایجاد دسترسی برای والدین به دو صورت انجام می پذیرد.

ایجاد دسترسی از طریق ثبت دسته ای دانش آموز:

با ثبت دسته ای دانش آموزان شما می توانید همزمان دسترسی والدین را هم به راحتی ایجاد نمایید.

برای مشاهده راهنمای ثبت دسته ایدانش آموزان اینجا کلیک نمایید.

ایجاد دسترسی از طریق مدیریت کاربران:

ایجاد دسترسی از طریق مدیریت کاربران بهترین روش برای ایجاد دسترسی کاربران به تعداد محدود و کم می باشد.

این روش خود نیز به دو طریق انجام می گیرد.

مراحل ایجاد کاربری از طریق مدیریت کاربران به روش انتخاب ولی به شرح زیر می باشد:

گام اول: مانند تمامی کاربران دسترسی ولی را ایجاد نمایید.

برای مشاهده راهنمای نحوه ایجاد دسترسی کاربران از طریق مدیریت کاربران اینجا کلیک نمایید.

گام دوم: از نقش ولی به دانش آموز تغییر دهید و نمایش لیست را بزنید.

گام سوم: داش آموز مدنظر را جستجو و انتخاب نمایید.

گام چهارم: در ستون عملیات آیکون اصلاح را انتخاب نمایید.

در پایین اطلاعات شخصی کاربر، کارد والدین وجود دارد.

گام پنجم: بر روی آیکون ولی جدید کلیک نمایید.

صفحه ی جستوجو فرد حقیقی (کاربر)باز می شود.

گام ششم: شما می توانید با استفاده از کد ملی، نام، نام خانوادگی کاربر مدنظر را جستجو نمایید.

توجه داشته باشید بهترین اطلاعات برای جستجو کدملی می باشد.

گام هفتم: بر روی آیکون انتخاب کلیک نمایید.

نام ولی در داخل کارد نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید شما می توانید هم دسترسی برای پدر و هم برای مادر دانش اموز ایجاد نمایید.

گام هشتم: و در انتها بر روی ذخیره کلیک نمایید.

ایجاد کاربری از طریق مدیریت کاربران به روش انتخاب ولی 
ایجاد کاربری از طریق مدیریت کاربران به روش انتخاب ولی 

مراحل ایجاد کاربری از طریق مدیریت کاربران به روش انتخاب دانش آموز  به شرح زیر می باشد:

گام اول: مانند تمامی کاربران دسترسی ولی را ایجاد نمایید.

برای مشاهده راهنمای نحوه ایجاد دسترسی کاربران از طریق مدیریت کاربران اینجا کلیک نمایید.

گام دوم:  در قسمت پایین اطلاعات شخصی کاربر(نام و نام خانوادگی، شماره تماس و...) بر روی آیکون دانش آموز جدید کلیک نمایید.

صفحه ی جستوجو فرد حقیقی (کاربر)باز می شود.

گام سوم: شما می توانید با استفاده از کد ملی، نام، نام خانوادگی کاربر مدنظررا جستجو نمایید.

توجه داشته باشید بهترین اطلاعات برای جستجو کدملی می باشد.

گام چهارم: بر روی آیکون انتخاب کلیک نمایید

نام دانش آموز در داخل کادر نمایش داده می شود.

گام پنجم: و در انتها بر روی ذخیره کلیک نمایید.

توجه داشته باشید نام کاربری و کلمه عبور والدین در هر روش متفاوت می باشد.

اگر کاربر از طریق ثبت دسته ای دانش اموز سامانه اضافه شود نام کاربری و کلمه عبور پدر را به همراه کد ملی دانش اموز و اگر مادر باشد 2به همراه کدملی دانش اموز می باشد مثل دانش آموز  0433260971  پدر 10433260971  مادر 20433260971

اگر کاربر از طریق مدیریت کاربران به سامانه اضافه شد نام کاربری کدملی خود پدر و مادر می باشد.

مثل دانش آموز  0433260971   پدر 0380117630  مادر 0385981244