کیف پول

این ماژول تنها در دسترس مدیر مدرسه می باشد.

در این بخش تمام اطلاعات مالی مدرسه (هزینه های سامانه نورون) ثبت می گردد.

در  صفحه ابتدایی این ماژول جدولی مشاهده می شود با عناوین :

عنوان : در این قسمت نام مدرسه نمایش داده می شود.

مبلغ شارژ: این قسمت مبلغ کیف پول نمایش داده می شود اگر مبلغ کیف پول شما مثبت باشد مبلغ به رنگ سبز نمایش داده می شود و اگر منفی باشد به رنگ قرمز نشان می دهد.

مبلغ قسط های سررسید شده:  زمانی که مدرسه قسط سررسید شده داشته باشد درون این ستون مبلغ نمایش داده می شود.

عملیات : در این ستون آیکون کیف پول نمایش داده می شود که با کلیک بر روی آن وارد صفحه کیف پول  می شوید.

مراحل ورود به ماژول کیف پول:

گام اول: بر روی پروفایل کلیک نمایید.

گام دوم: کیف پول مدرسه را انتخاب نمایید.