مسئول رصد لحظه به لحظه فعالیت های دانش آموزان که تمامی فعالیت ها در همه دروس تحت بررسی وی می باشد و تمامی قابلیت های یک دبیر مثل طرح آزمون و تکلیف و ثبت نمره و... را در سطح همه دروس دارد. ضمنا وی می تواند به دانش آموزان برنامه مطالعاتی و... نیز ارائه دهد.