داشبورد مالی

داشبورد مالی اولین ماژول از مجموعه مدیریت مالی می باشد.

این ماژول شبیه ماژول داشبورد می باشد با این تفاوت که گزارش مربوط به مدیریت مالی مدرسه می باشد.

تمام گزارش ها در سطح مدرسه می باشد.

مراحل تهیه گزارش از داشبورد مالی

گام اول: از نوار منو، مجموعه مدیریت مالی را انتخاب نمایید.

گام دوم: مدرسه را انتخاب نمایید.

گام سوم: با توجه به گزارش مدنظر یکی از انواع گزارش را انتخاب نمایید.