پروفایل مدرسه

در این ماژول می توانید تمام اطلاعات درون پروفایل مدرسه را مشاهده نمایید.

بیشترین استفاده از این ماژول برای نقش مدیر مدرسه و مدیر مجتمع می باشد.

قسمت های پروفایل مجتمع و مدرسه

پروفایل : این قسمت اطلاعات مدرسه مثل: آدرس، تعداد دانش آموز و نوع مدرسه می باشد.

توجه داشته باشید امکان تغییر تعداد کاربران برای شما وجود ندارد. فقط تعداد برای شما قابل مشاهده می باشد.

مالی: این قسمت اطلاعات مالی مدرسه می باشد.

قرارداد: این بخش مربوط به تذکرات قرارداد بین مدرسه و دانش آموز می باشد.

مدیریت سایت: این بخش مربوط به سایت مدرسه در صورت وجود می باشد.