تقویم کادر مدرسه

در ماژول تقویم مدیر محلی و کادر مدرسه برخلاف نقش های دبیر و دانش آموز، برنامه هفتگی شان نشان داده نمی شود و تنها امکان مشاهده رویدادها و مناسبت ها، کلاس های ضبط شده و مناسبت هایی که از طریق ماژول تقویم اجرایی اضافه شده وجود دارد. با کلیک روی تاریخ مدنظر، رویدادهای آن روز نمایش داده می شود.

مراحل نمایش کلاس ضبط شده درون تقویم:

کلاس هایی که دبیر از طریق ماژول کلاس آنلاین در بستر فام (Bigbluebutton) ایجاد کرده اند در کادر بنفش رنگ وجود دارند و با کلیک روی این کادر بنفش رنگ وارد کلاس ضبط شده می شوید.

مراحل نمایش تقویم اجرایی درون تقویم:

رویدادهایی که از طریق تقویم اجرایی اضافه شده اند در کادری زرد رنگ نشان داده می شوند.