تقویم اجرایی

1- ماژول تقویم اجرایی جهت ثبت رویدادها، برنامه ها و جشن های مناسبتی می باشد.

همه کادر مدرسه به این ماژول دسترسی دارند.

توجه داشته باشید معاونین پرورشی بیشترین استفاده از این ماژول را دارند.

2- این تقویم به شکل کادر زرد رنگ درون تقویم دانش آموزان تخصیص داده شده و تمام کادر مدرسه ای که به این پایه دسترسی دارند قابل مشاهده می باشد.

گام اول: ابتدا مدرسه مدنظر خود را انتخاب نمایید.

گام دوم: پایه مدنظر خود را انتخاب نمایید.

گام سوم: تاریخ رویداد مدنظر را انتخاب نمایید.

گام چهارم: برای مشاهده رویدادهای گذشته در تاریخ مدنظر، گزینه نمایش اطلاعات ثبت شده را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید جهت اضافه کردن رویدادی جدید در این تاریخ، گزینه جدید را کلیک نموده و عنوان رویداد را در کادر بالا وارد نمایید.

توجه داشته باشید جهت اصلاح رویدادهای قبلی در این تاریخ، رویداد مدنظر را انتخاب سپس گزینه اصلاح را کلیک نمایید.

توجه داشته باشید جهت حذف رویداد قبلی در این تاریخ، رویداد مدنظر را انتخاب سپس گزینه حذف را کلیک نمایید.