پنل پیامکی

در این قسمت شما می توانید اخبار و اطلاعیه مدرسه را در قالب پیامک به تمامی نقش ها ارسال نمایید.

پیامک می تواند در سطح مجتمع، مدرسه، مقطع، پایه، کلاس باشد. در ابتدای صفحه در قسمت چپ صفحه امکان افزایش موجودی و میزان موجودی پیامکی شما را به تفکیک مدرسه نمایش می دهد.

مراحل ارسال پیامک :

گام اول : ابتدا از نوار منو ماژول پنل پیامکی را انتخاب نمایید.

گام دوم : در کادر اول عنوان و متن پیامک را درج نمایید.

توجه داشته باشید در انتهای کادر متناسب با تعداد کارکتر پیامک به تعداد پیامک برای شما حساب می شود.

گام سوم : کادر بخش های مرتبط می باشد؛ در این قسمت شما از ساختار مشخص می کنید این پیام در چه سطحی ارسال می شود.

گام چهارم : کادر نقش های مرتبط، در این بخش شما نقش مدنظر را انتخاب نمایید.

گام پنجم : کادر افراد انتخاب شده، در این بخش شما ابتدا مشخص نمایید. این پیامک به تمامی افراد سطح انتخاب شده ارسال شود و یا کاربرها به صورت فردی انتخاب شود.

گام ششم : در انتها بر روی کادر ارسال پیامک کلیک نمایید؛ پیام پس از تایید کارشناس نورون، به کاربران در نقش های انتخابی ارسال می گردد.