تعیین شهریه

تعیین شهریه دومین ماژول از مجموعه مدیریت مالی می باشد.

در این قسمت شما می توانید برای مدرسه شهریه تعریف نمایید.

همچنین شما می توانید برای پرداخت شهریه چند الگوی اقساطی تعریف نمایید.

مراحل تقسیط شهریه:

گام اول : از نوار منو مدیریت مالی ماژول تعریف شهریه را انتخاب نمایید.

گام دوم:بر روی کادر افزودن نمونه های قسط بندی کلیک نمایید.

گام سوم: صفحه قسط بندی در مقابل شما باز می شود بر روی کادر به علاوه (+) کلیک نمایید.

گام چهارم : درون کادر عنوان تعداد اقساط را درج نمایید. (برای مثال سه قسطه، پنج قسطه، هفت قسطه)

گام پنجم: تاریخ سررسید اقساط را مشخص نمایید.

گام ششم: درصد قسط را در هر پرداختی با توجه به تعداد اقساط مشخص نمایید. (مجموع درصد اقساط می بایست صد شود.)

توجه داشته باشید درصد قسط همان درصد پرداخت از مبلغ کل شهریه می باشد.

گام هفتم: بر روی ذخیره کلیک نمایید.

مراحل تعریف شهریه:

گام اول : از نوار منو مدیریت مالی ماژول تعریف شهریه را انتخاب نمایید.

گام دوم: درون کادر ابتدا مدرسه را انتخاب نمایید.

گام سوم: بر اساس مقاطع تعریف شده درون پروفایل مدرسه ، لیست پایه ها برای شما نمایش داده می شود.

گام چهارم: درون جدول شهریه دو ستون با عنوان شهریه اجباری که شهریه ثابت مدرسه می باشد و تمامی دانش آموزان ملزم به پرداخت آن می باشند و دیگری با عنوان اختیاری که خدمات ویژه می باشد و پرداخت آن توسط همه دانش آموزان اختیاری می باشد.

گام پنجم: ستون آخر بخش عملیات می باشد که پیش از تعریف شهریه برای شما تنها یک کادر تعریف شهریه نمایش داده می شود؛ با کلیک بر روی آن وارد صفحه تعریف شهریه می شوید.

گام ششم: بر روی کادر افزودن کلیک نمایید.

گام هفتم: بر روی مورد جدید کلیک نمایید.

گام هشتم: عنوان شهریه را انتخاب نمایید.

گام نهم : نوع هزینه را انتخاب نمایید. ( اجباری - خدمات ویژه )

گام دهم: مبلغ شهریه را درج نمایید.

توجه داشته باشید مبلغ به تومان می باشد.

گام یازدهم: بر روی ذخیره کلیک نمایید.

پس از ذخیره مجدد به صفحه شهریه باز می گردید در این قسمت شما می توانید شهریه را ویرایش و یا حذف نمایید.

پس از تعریف شهریه در ستون عملیات کادرهای جزییات و تخصیص و حذف تخصیص را مشاهده می نمایید.

برای نمایش شهریه در پنل دانش آموزان می بایست شهریه به پایه تخصیص داده شود.