تعیین شهریه

تعیین شهریه دومین ماژول از مجموعه مدیریت مالی می باشد.

در این قسمت شما می توانید برای مدرسه شهریه تعریف فرمایید.

همچنین شما می توانید برای پرداخت شهریه چند الگوی اقساطی تعریف فرمایید.

مراحل تقسیط شهریه:

گام اول : از نوار منوی سمت راست مدیریت مالی ماژول تعریف شهریه را انتخاب فرمایید.

گام دوم:بر روی کادر افزودن نمونه های قسط بندی کلیک فرمایید.

گام سوم: صفحه قسط بندی در مقابل شما باز می شود بر روی کادر به اضافه کلیک فرمایید.

گام چهارم : درون کادر عنوان تعداد اقساط را درج فرمایید .برای مثال سه قسطه ، پنج قسطه، هفت قسطه

گام پنجم: تاریخ سررسید اقساط را مشخص فرمایید.

گام ششم: درصد قسط را در هر پرداختی با توجه به تعداد اقساط مشخص فرمایید. (مجموع درصد اقساط می بایست صد شود.)

توجه داشته باشید درصد قسط همان درصد پرداخت از مبلغ کل شهریه می باشد.

گام هفتم: بر روی ذخیره کلیک فرمایید.

مراحل تعریف شهریه:

گام اول : از نوار منوی سمت راست مدیریت مالی ماژول تعریف شهریه را انتخاب فرمایید.

گام دوم: درون کادر ابتدا مدرسه را انتخاب فرمایید.

گام سوم: بر اساس مقاطع تعریف شده درون پروفایل مدرسه ، لیست پایه ها برای شما نمایش داده می شود.

گام چهارم: درون جدول شهریه دو ستون با عنوان شهریه اجباری که شهریه ثابت مدرسه می باشد و تمامی دانش آموزان ملزم به پرداخت آن می باشند.و دیگری با عنوان اختیاری که خدمات ویژه می باشد و پرداخت آن توسط همه دانش آموزان اختیاری می باشد.

گام پنجم: ستون آخر بخش عملیات می باشد که پیش از تعریف شهریه برای شما نها یک کادر تعریف شهریه نمایش داده می شود؛ با کیلک بر روی آن وارد صفحه تعریف شهریه می شوید.

گام ششم: بر روی کادر افزودن کلیک فرمایید.

گام هفتم: بر روی مورد جدید کلیک فرمایید.

گام هشتم: عنوان شهریه را انتخاب فرمایید.

گام نهم : نوع هزینه را انتخاب فرمایید.( اجباری- خدمات ویژه )

گام دهم: مبلغ شهریه را درج فرمایید.

توجه داشته باشید مبلغ به تومان می باشد.

گام یازدهم: بر روی ذخیره کلیک فرمایید.

پس از ذخیره مجدد به صفحه شهریه باز می گردید در این قسمت شما می توانید شهریه را ویرایش و یا حذف نمایید.

پس از تعریف شهریه در ستون عملیات کادر های جزییات و تخصیص و حذف تخصیص را مشاهده می کنید.

برای نمایش شهریه در پنل دانش آموزان می بایست شهریه به پایه تخصیص داده شود.