معلم های یک کلاس

معلم های یک کلاس هفتمین ماژول از مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

شما در این قسمت می توانید هر دبیر را به یک درس اختصاص دهید.

توجه داشته باشید یک دبیر می توانید به چند درس تخصیص داده شود به عنوان مثال تمامی دبیران مقاطع ابتدایی ولی یک درس تنها به یک دبیر اختصاص داده می شود.

برای تخصیص دبیر به درس می بایست ابتدا از بخش مدیریت کاربران دسترسی دبیر را به کلاس مدنظر ایجاد نمایید.

مراحل تخصیص دبیر به درس:

گام اول: ابتدا از نوار منو از مجموعه تنظیم سامانه ماژول معلم های یک کلاس را انتخاب نمایید.

گام دوم: لیست دبیران کلاس برای شما به نمایش گذاشته می شود.

گام سوم: نام هر درس در بالای کادر قرار دارد و شما می بایست نام هر دبیر را درون کادر درس مربوطه قرار دهید.

گام چهارم: همانند توضیحات درون کادر آبی داخل صفحه دبیر را انتخاب نموده و به داخل کادر درس مدنظر بکشید.

توجه داشته باشید برای حذف دبیر کافیست بر روی نام دبیر درون کادر کلیک نمایید.