برنامه هفتگی کلاس 

برنامه هفتگی کلاس ششمین ماژول از مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

شما در این قسمت می توانید برای هر کلاس یک برنامه هفتگی تعریف نمایید.

برنامه هفتگی تعریف شده یک کلاس درون تقویم دانش آموز های کلاس قابل مشاهده می باشد.

همچنین درون تقویم دبیر، در هر روز دروس تخصیص داده شده به دبیر نمایش داده می شود و با کلیک بر روی آن وارد اطلاعات کلاس شده و کلاس را تشکیل نمایید.

از مزایای تعریف برنامه هفتگی می توان به تشکیل کلاس درون تقویم اشاره کرد زیرا تمامی اطلاعات کلاس شامل (حضور  و غیاب، فیلم ها و جزوات) تا انتهای سال درون سامانه ذخیره خواهد شد و با توجه به نقش در دسترس تمامی کاربران سامانه خواهد بود.

مراحل ایجاد برنامه هفتگی: 

گام اول: از نوار منو از مجموعه تنظیم سامانه ماژول برنامه هفتگی کلاس را انتخاب نمایید.

گام دوم: در قسمت کادر بالای صفحه کلاس مدنظر را انتخاب نمایید.

گام سوم: با توجه به مقطع و پایه انتخابی دروس مربوطه برای شما به نمایش گذاشته می شود.

گام چهارم: همان طور که در کادر آبی به صورت راهنما در اختیار شما قرار داده شده است هر درس را انتخاب نموده و درون کادر هفته بکشید.