ایجاد ساختار درختی

ایجاد ساختار درختی دومین ماژول از مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

این ماژول برای ایجاد ساختار مدرسه و به طور کلی تعریف مدرسه می باشد.

توجه داشته باشید پیش از ورود به این ماژول ابتدا اقدام به تکمیل پروفایل مدرسه نمایید.

اطلاعات این ماژول براساس مشخص شدن مقاطع در بخش پروفایل مدرسه می باشد.

مراحل ایجاد ساختار درختی:

گام اول : از نوار منو تنظیم سامانه ماژول ایجاد ساختار درختی را انتخاب نمایید.

گام دوم: در قسمت بالای صفحه از ساختار مدرسه را انتخاب نمایید.

گام سوم: براساس مقاطع مشخص شده برای مدرسه پایه و رشته در صورت وجود و تعداد کلاس در هر پایه را مشخص نمایید.

گام چهارم: سپس بر روی ایجاد ساختار کلیک نمایید.