تکمیل پروفایل مدرسه

تکمیل پروفایل مدرسه اولین ماژول از مجموعه تنظیم سامانه می باشد.

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به مدرسه را تکمیل نمایید.

این ماژول فقط در دسترس نقش مدیر و مدیر محلی و معاون آموزشی انضباطی مدرسه می باشد.

توجه داشته باشید تکمیل کادرهایی که با نوار قرمز مشخص شده اند توسط مدرسه الزامی می باشد.