مقایسه معدل کلاس

مقایسه معدل کلاس چهارمین ماژول از مجموعه گزارش ها می باشد.

در این قسمت شما می توانید گزارشی از نمرات دانش آموزان از یک آزمون تهیه فرمایید.

این گزارش شامل نمرات آزمون:

پرسش شفاهی

امتحان کلاسی

میان ترم اول و دوم

مستمر اول و دوم

پایان ترم اول و دوم

آزمون جامع

ارزشیابی ماهانه 

مراحل تهیه گزارش مقایسه معدل کلاس:

گام اول:از منوی سمت راست مجموعه گزارش ها ، ماژول مقایسه معدل کلاس را انتخاب فرمایید.

گام دوم: درون کادرهای تاریخ بازه ی زمانی مدنظر خود را انتخاب فرمایید.

توجه داشته باشید برای تسهیل و تسریع در روند گزارشگیری چند بازه ی زمانی بصورت پیش فرض در اختیار شما قرار داده شده است.

گام سوم: نوع نمرات مد نظر را انتخاب فرمایید.

گام چهارم: و در انتها بر روی نمایش گزارش کلیک فرمایید.

توجه داشته باشید این گزارش را می توانید به داشبورد اضافه فرمایید.