کارنامه

در این قسمت شما می توانید کارنامه های دانش آموزان را به تفکیک کلاس درون این ماژول مشاهده نمایید.

نوع کارنامه به صورت ماهیانه، میان ترم اول و دوم و ترم اول و دوم می باشد.

توجه داشته باشید شما قادر به مشاهده کارنامه هایی می باشید که توسط مدرسه تعریف شده باشد.

مراحل مشاهده کارنامه دانش آموزان:

گام اول: ابتدا از نوار منو پنل، کارنامه را انتخاب نمایید.

گام دوم: بر روی مشاهده کارنامه های کلاس مدنظر کلیک نمایید.

گام سوم: لیست تمامی کارنامه های تعریف شده برای کلاس نمایش داده می شود .

گام چهارم : شما می توانید کارنامه های مدنظر را دانلود و یا چاپ نمایید.

توجه داشته باشید برای نمایش کارنامه ی دانش آموزان روی چاپ کارنامه کلیک نمایید.