توسعه براساس نظرات

این ماژول برای تمامی نقش های سامانه وجود دارد.

این بخش از چهار مرحله تشکیل شده است و مربوط به پیشنهادات کاربران می باشد که توسط واحد فنی بررسی و تایید شده و در مراحل چهارگانه اجرایی شدن در سامانه قرار می گیرند.

مرحله اول در حال رای گیری:

در این مرحله شما می توانید نظر خود را نسبت به اجرایی شدن یا نشدن پیشنهادات با انتخاب یکی از گزینه های موافق یا مخالف نسبت به هر مورد پیشنهاد اعلام نمایید.

همچنین می توانید با کلیک بر روی دکمه نظرات، دیدگاه های دیگر کاربران را مشاهده نموده و یا نظر خود را در قالب متن بیان نمایید.

مرحله دوم در صف اجرا:

پیشنهادات در صورت کسب آرای موافق لازم در رای گیری وارد این مرحله می شوند و در صف اموری اجرایی توسط تیم فنی نورون قرار می گیرند.

مرحله سوم در حال اجرا:

این مرحله نمایشگر تمامی پیشنهاداتی است که توسط تیم فنی نورون در حال اجرا می باشد.

مرحله چهارم اجرا شده:

در این مرحله شما می توانید تمام پیشنهادات اجرا شده درون سامانه را به تفکیک تاریخ اجرا مشاهده نمایید.

توجه داشته باشید شما می توانید در ماژول توسعه بر اساس نظرات وضعیت و موقعیت پیشنهاد مدنظر خود را مشاهده نمایید.