نسبت مطالعه دروس

شما می توانید از طریق ماژول های مجموعه گزارش ها از عملکرد خود در طول سال تحصیلی گزارشی داشته باشید.

این ماژول چهارمین زیر مجموعه ماژول گزارش ها می باشد .

نمایش این بخش به صورت نمودار می باشد .

در این ماژول گزارش  مطالعه هر درس به دقیقه نسبت به تمام ساعات مطالعه شما در یک بازه زمانی مشخص می باشد.

مراحل ایجاد گزارش از نسبت مطالعه دروس

گام اول: ابتدا تاریخ شروع و تاریخ پایان گزارش را مشخص می نمایید.

گام آخر: روی کادر نمایش کلیک می نمایید، سپس گزارش به شما نمایش داده می شود.