ارزیابی عملکرد مطالعات

شما می توانید از طریق ماژول های مجموعه  گزارش ها  از عملکرد خود در طول سال تحصیلی گزارشی داشته باشید.

این ماژول سومین زیر مجموعه ماژول گزارش ها می باشد .

نمایش این بخش به صورت نمودار می باشد .

در این بخش دو پارامتر محاسبه می شود؛ اولین پارامتر میزان مطالعه کاربر از هر درس که با رنگ زرد نمایش داده می شود و دومین پارامتر میزان مطالعه ای که نقش مشاور و یا معلم راهنما برای کاربران در نظر می گیرند که با رنگ نارنجی نمایش داده می شود.

مراحل ایجاد گزارش از عملکرد مطالعات

گام اول: ابتدا تاریخ شروع و تاریخ پایان گزارش را مشخص می نمایید.

گام آخر: روی کادر نمایش کلیک می نمایید سپس گزارش به شما نمایش داده می شود.