انضباطی

شما می توانید از طریق ماژول های مجموعه گزارش ها از عملکرد خود در طول سال تحصیلی گزارشی داشته باشید.

این ماژول دومین زیر مجموعه ماژول گزارش ها می باشد .

در این بخش شما می توانید تمام موارد انضباطی در صورت وجود را در قالب جدول با عناوین (تاریخ، عنوان، مقدار کسر نمره) مشاهده نمایید.