نمرات کسب شده

شما می توانید از طریق ماژول های مجموعه گزارش ها از عملکرد خود در طول سال تحصیلی گزارشی داشته باشید.

این ماژول اولین زیر مجموعه ماژول گزارش ها می باشد .

از این بخش شما می توانید تمامی نمرات کسب شده در طول سال تحصیلی را در قالب یک جدول با عناوین (تاریخ، درس، نوع آزمون، نمره، حداکثر نمره، معلم) مشاهده نمایید.